Publisert

Grønngjødslings- og fangvekster

Meitemarkblanding

Meitemarkblandingav Jasper Kroon, fagleder i Solhatt økologisk hagebruk AS

Grønngjødslings- og fangvekster er vekster som vi dyrker for å tilføre jorda næring, og for å forbedre jordfruktbarheten. Grønngjødsling er en langsiktig investering i jorda som lønner seg. Grønngjødslings- og fangvekster bidrar til å:

  • fange overflødige næringsstoffer
  • binde nitrogen fra luften
  • stimulere jordlivet
  • forbedre jordstrukturen
  • forebygge jorderosjon
  • stimulere insektlivet
  • øke jordas innhold av organisk materiale

Fanger overflødige næringsstoffer

Grønnsaksvekster etterlater seg etter innhøsting en del overflødige næringsstoffer i jorda, særlig vekster med et grunt rotsystem som løk. Dessuten fortsetter frigjøringen av næringsstoffer i jorda utover høsten. For å hindre utvasking av spesielt nitrogen, er det en fordel å så vekster som kan fange næringsstoffene. Det er en fordel å velge fangvekster som spirer og etablerer seg raskt, som for eksempel bokhvete, havre, oljereddik og hvitsennep. Vi tilbyr en fangvekstblanding som inneholder mange av disse vekstene.

Binder nitrogen fra luften

Alle vekster i erteblomstfamilien (belgvekster) lever i symbiose med Rhizobium-bakterier, og har evnen til å binde nitrogen fra luften. Nitrogenet blir produsert og lagret i belgvekstenes rotknoller. Belgvekstene trenger det fikserte nitrogenet delvis selv, men mye av dette kommer også andre vekster til gode. Et for høyt nitrogennivå i jorda kan hemme samarbeidet mellom belgvekster og Rhizobium-bakteriene. Dette er grunnen til at man ikke skal gjødsle belgvekster for mye. Eksempler på belgvekster som brukes til grønngjødsling er åkerbønner, perserkløver, blodkløver og vikker.

Stimulerer jordlivet

Grønne planter produserer karbohydrater (sukker) gjennom fotosyntese. Opptil 30 % av disse karbohydratene blir skilt ut av planterøtter i jorda. Disse såkalte roteksudatene er den viktigste kilden til energi for mikrolivet i jorda. I bytte får plantene blant annet vann og næringsstoffer. Denne symbiosen er veldig viktig for karbonbinding i jord og jordstrukturen. Andre større jordorganismer som meitemark, spretthaler og midd lever av de planterestene som grønngjødsel etterlater seg.

Jo større plantemangfold, og jo lenger jorda er bedekt av levende planter, jo bedre er det for jordlivet. Ulike planter har et ulikt rotsystem, røttene trenger ned i ulike jordlag, og dette stimulerer ulike deler av jordlivet. En artsrik blanding sørger derfor for et mangfoldig og aktivt jordliv. Vi kan tilby to artsrike blandinger som består av minst 10 arter: Blomsterstripeblandingen og Meitemarkblandingen.

Rotsystem - monokultur vs polykultur
til venstre: monokultur / lite mangfold, til høyre: polykultur / stort mangfold (kilde: Deutsche Saatveredelung AG)

Forbedrer jordstrukturen

Grønngjødsling bidrar til å forbedre jordstrukturen på forskjellige måter. Røttene til de ulike grønngjødslingsvekstene trenger nedover i jorda og etterlater seg rotkanaler. Vekster i grasfamilien har et relativt grunt, men tett rotsystem. Vekster i korsblomstfamilien og ulike belgvekster (luserne og åkerbønner) derimot har et rotsystem som går relativt dypt.

Grønngjødslingsvekster bidrar til å bygge jordstruktur gjennom symbiosen med jordlivet. En biologisk aktiv jord er nøkkelen til god jordstruktur.

Forebygger jorderosjon

Bar jord er utsatt for jorderosjon som følge av rennende vann eller vind. Når jorden er dekket av planter blir jordpartiklene bundet av planterøttene, og øker jordas infiltrasjonsevne. Bruk av grønngjødslingsvekster er med på å forebygge jorderosjon, særlig på hellende terreng.

Stimulerer insektlivet

Et tett og variert plantedekke fungerer som tilholdssted for mange billearter, ulike edderkopper og andre insekter. I tillegg tiltrekker blomstrende grønngjødslingsvekster som kløver, honningurt og bokhvete seg pollinerende insekter. Dette mangfoldet bidrar blant annet til å holde skadeinsekter i sjakk.

Øker jordas innhold av organisk materiale

Levende planter tilfører jorda store mengder organisk materiale, både gjennom roteksudater og planterester. Dette materialet gir energi og næring til nesten hele økosystemet i jorda. I jorda foregår det mange komplekse nedbrytings- og oppbyggingsprosesser. Når planterestene blir brutt ned i jorden blir det dannet mold. Mold er med på å forbedre jordstrukturen og holde fast på næringsstoffer og vann. Moldrik jord gir generelt bedre vekstforhold.

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike grønngjødslingsvekster vi tilbyr, når de kan sås og til hvilket formål.

ArtSåmengde/100m²Areal/porsjonSåtidspunktStimulerer insektlivetBinder nitrogenStimulerer jordlivet
Honningurt150 g10-15 m²mai-juli+++-+
Bokhvete400 g15-20 m²mai-juli+++-+
Solsikke400 g10 m²mai-juli+++-+
Alexandrinekløver250 g15-20 m²mai-juli+++++++
Perserkløver250 g15-20 m²mai-juli+++++++
Blodkløver250 g15-20 m²mai-juli+++++++
Blå lin500 g10 m²mai-juli+-+
Blomsterstripeblanding300 g10-15 m²mai-juli++++++++
Meitemarkblanding300 g10-15 m²mai-juli+++++++
Fangvekstblanding200 g10-15 m²aug-sept++++

Kilder